Privacyverklaring Brenninkmeijer Design d.d mei 2018

Welkom op de privacyverklaring van Brenninkmeijer Design

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Daarnaast willen we u informeren over uw rechten.
Door gebruik te maken van het contactformulier gaat u akkoord met onderstaande privacyverklaring.

Brenninkmeijer Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Brenninkmeijer Design
Vrije Heerlijkheid 7
1566 MH Assendelft

U kunt contact met ons opnemen via info@brenninkmeijer-design.nl

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verlenen van toegang tot onze website https://brenninkmeijer-design.nl/ (IP-adres);
– het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
– het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
– het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
– het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn;
– het afhandelen van uw betaling;
– verzenden van reclame;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om goederen en diensten bij u af te leveren;
– het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brenninkmeijer Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Internetbrowser en apparaat type;
– Bankrekeningnummer;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brenninkmeijer-design.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brenninkmeijer Design) tussen zit.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens met moderne techniek afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden en een punt van aandacht blijft.

Daarnaast anonimiseren wij de tekeningen van de niet meer actieve projecten, zodat enige verwijzing naar persoonsgegevens niet herleidbaar zijn.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Ivm werking van de website maken we gebruik van trackingtechnieken. Aan het einde van de sessie wordt deze trackingtechnieken gesloten en verwijderd.

Op onze website maken we gebruik van de pictogrammen van de sociale netwerken “Facebook”, “Pinterest” en “LinkedIn”. Deze diensten worden aangeboden door Facebook Inc, Pinterest Inc. en LinkedIn Inc.
Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, zijn de snelkoppelingen statische links die geïntegreerd zijn door middel van een zogenaamd “Shariff”-project. Dit voorkomt dat uw gegevens naar sociale netwerken worden verzonden wanneer u onze website bezoekt. Een contact tussen u en het sociale netwerk wordt alleen tot stand gebracht als u actief op de knop klikt.

 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens of te verwijderen.

Recht op gegevens inzien:
U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen welke persoonsgegevens we over u bewaren. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).

Recht op portabiliteit:
Wanneer wij uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft.

Bovendien heeft u bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens het recht te verzoeken dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Recht op correctie:
U heeft het recht te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
U heeft het recht om op elk moment de door ons verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
– u heeft een lopende zaak met ons.
– u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden.
– u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij ons, ongeacht de betalingswijze.
– u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u heeft in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt.
– uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derden.
– uw kredietaanvraag is de afgelopen drie maanden afgewezen.
– indien u een aankoop heeft gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brenninkmeijer Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Brenninkmeijer Design. We zullen de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Recht op restrictie:
U heeft in de volgende omstandigheden het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
– als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Brenninkmeijer Design, beperkt Brenninkmeijer Design elke verwerking van dergelijke gegevens, in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
– indien u een claim heeft ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Brenninkmeijer Design elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
– als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
– als Brenninkmeijer Design de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerking, maar de persoonsgegevens voor u wel nodig zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 Het recht om toestemming in te trekken:
U heeft, op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont of werkt of waar u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR).

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos door ons geïnformeerd te worden of bevestiging te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die worden opgeslagen, en om een kopie van deze inzage te ontvangen.

U kunt uw vragen of uw verzoek met betrekking tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brenninkmeijer-design.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brenninkmeijer Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@brenninkmeijer-design.nl

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

 

Aanpassingen privacyverklaring

Brenninkmeijer Design is gerechtigd de inhoud van de privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker van deze website daarvan op de hoogte wordt gesteld. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De verklaring zal altijd voldoen aan de gestelde AVG richtlijnen.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

brenninkmeijer design

architectuur + interieur

Wij doen ons uiterste best om jou als klant te leren kennen, zodat we in staat zijn om een op maat gemaakt ontwerp voor jou te maken. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

neem vrijblijvend contact op

Bel ons

+31 6 19 00 30 11

Mail ons

info@brenninkmeijer-design.nl

diensten

- architectuur

- interieur

- styling

let's connect